شمقدری ! گوشت قربانی سيری چند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

سرپل صراط از شما خواهند پرسيد : شمقدری! گوشت قربانی سيری چند؟!

به گزارش خبرنگار سينمايی فارس ، «هوشمند ورعی» فیلم ساز درباره دستور «جواد شمقدری» معاون امور سينمايی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «شفيع آقامحمديان» مديرعامل مركز گسترش سينمای مستند و تجربی مبنی بر «تشكيل شورای بررسی آثار كوتاه و مستند برای ارسال به جشنواره‌های جهانی» نامه‌ای با عنوان «گوشت قربانی سيری چند؟!» نوشته كه در اختيار بخش سينمايی خبرگزاری فارس قرار داده است. در ابتدای متن اين نامه آمده است:

جناب آقای شمقدری عزيز، من هوشمند ورعی فرزند انقلابم، فرزند جنگم، متعلق به خطه غرب ايران هستم و با گوشت و پوست و خون، جنگ را لمس كرده‌ام. آوار آوار خانه سوخته پدربزرگ و غيبت‌های مكرر پدر را نيز هرگز از خاطرم نرفته كه چگونه دوستانم با پدران‌شان به مدرسه می آمدند و من از مادرم ياد گرفته بودم كه پدرم بايد جبهه باشد تا ايران باشد تا اسلام باشد تا من باشم تا تو باشی تا ما باشيم! اين ها كه گفتم نبش قبر نبود، بيان من بميرم تو بميری هم نبود، رجز و افتخار و سياهه اعمال فروختن هم نبود. اين‌ها را براي اين به خاطر محترمتان آوردم كه بدانيد نه از شهر شاماتم كه وقتي علی ضربت خورد، دندان به حيرت گزيدند كه مگر علی، نماز هم مي‌خواند؟! نه از طايفه ابا كوفه‌ام كه يد طولايی در پدر فروشی و فرزندفروشی آل‌عبا داشتند و نه از سينه‌چاكان طلحه و زبيرم كه چاه‌های ربذه و قرآن ناطق را فروختند به جملی چارپا و بی جهاز! در ادامه اين نامه آمده است: اگر ناراحتم و غمگين، اگر عصبانيم و رنجور، اگر بيمناكم و مهجور، براي اينكه نيك می دانم شكستن ارکان اعتماد و كاشتن درختان التهاب چه عواقب سنگين و چه هزينه‌های كمرشكنی را برای نظام و انقلاب و مردم به بار می آورد. شما خود را فردی انقلابی مي‌دانيد، خود را متدين و مؤمن به آرمان‌های انقلاب می دانيد. من نيز اين گونه‌ام جالب اينكه من از شما خود را بيشتر و بهتر، هم انقلابی مي‌بينم هم متعهدتر هم دلسوزتر! دليلش هم برای خودم محترم است اما به هر حال اين انقلاب اين نظام و اين مردم خاطرخواه و دلسوخته فراوان دارد. بگذريم!

اما هرچه باشد و هرچه باشيم اكنون زمان كوبيدن بر طبل‌های غوغاسالاری، ماجراجويی های مديريتی و توهم‌آفرينی براي عده‌اي دشمن ورشكسته داخلی و خارجی كه منتظر تلنگری حتا كوچك بوده تا از كاه، كوه ساخته، نبوده و نيست و نخواهد هم بود! اگر بعضی ها گداگرافی كردند، اگر بعضی ها كُردگرافی كردند، اگر بعضی ها سياه‌گرافی كردند، اگر بعضی ها كشور فروشی كردند، اگر بعضی ها رفتند و نيامدند، اگر بعضی ها خودی بودند و نخودی از آب درآمدند و اگر خيلی از اگرها را كاشتيم و سبز نشد، به من و خيل عظيم فيلمسازان كوتاه‌ و مستندسازان فرهيخته و شريف اين مملكت هيچ دخل و تصرف و ربطی ندارد و قرار هم نيست به خاطر گنه‌كاری عده‌اي در بلخ و كن و ونيز و برلين و اَلَخ و مَلَخ، ما تاوان پس بدهيم!؟

  به گزارش فارس، در ادامه می خوانيم: آيا اتخاذ اين نوع ديالكتيك و مواجهه بی تفكر و پرمخاطره از جانب شما تبعات و ديدگاه‌های منفی بسياری را برای وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دكتر محمود احمدی نژاد به بار نخواهد آورد؟! آيا وظيفه شما به عنوان معاونت سينمايی، بسط و گسترش فضای اعتماد و ارتباط مابين هنرمندان و دولتی ها نمی باشد؟ آيا وظيفه شما به عنوان معاونت سينمايی، جلوگيری از دلزدگی هنرمندان اين مرز و بوم و ايجاد فضای پاك و به دور از تشنج جهت كار شرافتمندانه هنرمندان نمی باشد؟ يا اينكه هر روزه روز با ابداع يك قانون من‌درآوردی، سعی در ديكته هژمونی طلبی خود بر مسند معاونت سينمايی داشته و به نحوي از انحا فضای قيل و قال را بر اتمسفر آرامش و احترام متقابل ترجيح می دهيد؟! و از همه مهم‌تر براي اتخاذ چنين تصميمی، نياز به كار كارشناسی احساس نمی گردید؟ و يا اينكه شما برادر محترم نمی توانستيد به جای ايجاد فضای تلخ و عبوس بی اعتمادی و بدبينی توأم با حس آمريت، با مفاهمه و يك‌دلی و سعه صدر، بزرگان و نام‌آوران كوتاه‌ساز و مستندساز را به دفتر كار خود دعوت كنيد و قبل از رسانه‌ای شدن چنين موضوع مهم و عقبه‌داری نظرات و پيشنهادات و انتقادات كارشناسان خبره و حرفه‌ای فيلم كوتاه و مستند را جويا می شديد؟!

هوشمند ورعی در پايان نامه خود نوشته است

مردی در راه بازگشت امام حسن (ع) پس از صلح معاويه بدون توجه به حال و مقام آن بزرگوار پرسيد: فاصله بين زمين و آسمان چقدر است؟! حسن بن علی (ع) لبخندی زد و به آسمان نگريست و گفت: به اندازه آه يك مظلوم! جناب شمقدری، تر و خشك را با هم سوزاندن توهين مستقيمی بود به اصحاب شريف و صبور مستندساز و كوتاه‌ساز. شما نيز خواهيد رفت همچنانكه قبل از شما جعفری جلوه‌ها رفتند اما رفتن داريم تا رفتن! سرپل صراط از شما نمی پرسند، شمقدری تو معاونت سينمايی بودی يا كارگردان سينما؟! از شما خواهند پرسيد : شمقدری! گوشت قربانی سيری چند؟!

ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.